• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Colorörite reňk termoplastiki ýol bellik boýagy

Gysga düşündiriş:


 • Marka ady:özleşdirilen
 • Esasy çig mal:Aýna monjuklar, Pigment, C5 rezin, Caco3
 • Arza usuly:Gyzgyn eriş we skreed
 • Reňk:özleşdirilen
 • Standartlar:özleşdirilen
 • Aýna monjuk mazmuny:30% ~ 34%
 • Aýratynlyk:Reflokary şöhlelendiriji we howa çydamly
 • Guramak wagty:3 minutyň içinde
 • Ýaramlylyk möhleti:1 ýyl
 • Bukja:25 Kg / sumka
 • MOQ:1 tonna
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Häzirki wagtda esasy bazarlarymyzda Filippinler, Wýetnam, Malaýziýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Angliýa, ABŞ, Türkiýe, Laos, Kamboja, Taýland, Mýanma, Singapur, Indoneziýa, Bruneý, Efiopiýa we Wenesuela bar.Şeýle hem, beýleki ýurtlaryň bazarlaryny işjeň ösdürýäris.Gepleşiklere hoş geldiňiz.

  Termoplastiki ýol bellik boýagy rezinden, EVA, PE mumyndan, doldurgyç materiallaryndan, adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan aýna monjukdan ybaratdyr, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagyň ýoluň ýüzüne örtülmegi gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, berk garşylygy we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagynda aýna mikro monjuklary sepmek, oňat şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegine görä dürli reňk berip bileris.

  Aýna mikro monjuklaryň jemgyýetçilik isleginiň artmagy, önümçiligiň ýokarlanmagy we has arzan bahadan we standartlaşdyrylan hil bilen öndürijini köp ulanyşymyza görä ykdysady güýji bilen öndürijini saýlaýarys we ýolda ulanylýan gülli aýna mikro monjuklary sazlaýarys. standartlaşdyrylan hil talaplaryna laýyklykda çyzyk bellikleri. Üç aýratynlyk: termoplastiki çyzyk bellemek üçin ýer ýüzüne sepýän monjuklar, adaty temperatura çyzyklary üçin ýüzügi sepýän monjuklar, suw esasly çyzyklar üçin monjuklar sepilýär. Biz ýeterlik üpjün edip bileris Elmydama bir stockada.

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)

  Üstünlik

  微信图片_20210805163824

  tersine

  2

  Parametrler

  Çig mal C5 Nebit Resin, CaCO3, Aýna monjuklar, DOP, PE we ş.m.
  Agyrlyk güýji, g / m3 2.1 g / ml
  Reňk ak, sary we ş.m.
  Atingyladyş temperaturasy 180 ℃ -220 ℃
  Softumşak nokat, ℃ 110 ℃
  Örtük görnüşi Hiç hili gyrmalar, nokatlar, çişikler, çatryklar, ýykylan we teker tekerleri ýok
  Guramak wagty, min 3 minutyň içinde
  Sykyş güýji, MPa 26
  Abraziw garşylyk, mg 42
  Suw garşylygy Ajaýyp (24 sagat suwda)
  Alkali garşylygy Ajaýyp (kalsiý gidroksidiniň doýgun ergininde 24 sagat)
  Aýna monjuklar,% 30 ~ 40%
  Suwuklyk, s 40-njy ýyllar
  Örtügiň gaýtadan dikeldilmegi 4 sagatlap -10 garşy dur
  Atylylyga garşylyk 0 ℃ -2 under aşagynda 4 sagatlap

  Paket we ulanmak:

  Bukja 25 kg / sumka, plastmassa dokalan halta bilen.Bir konteýner Maks ýükläp biler.25 tonna.
  Saklamak gurak, salkyn, göni gün şöhlesinden gaça duruň
  Möhleti gutarýan senesi 365 gün
  Nazary spreý derejesi 4-5kg / ㎡

  Aýratynlyklary

  1. Jebislik

  Roadol bilen oňat utgaşyklygyň aýratyn formulasy, kompaniýamyzyň ýörite primeri bilen öňünden bellik etmek (esasanam beton esas üçin) bitewiligi güýçlendirer.

  2. Süýşmä garşy

  Boýagymyzda süýşmäge garşy material bar.Gowy akymlylygy şertinde, süýşmäge garşy material gowy süýşmegi üpjün edip biler we ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.

  3. Oýlanma täsiri

  Aýna monjuklarynyň ýerleşiş tizligine görä, dürli bölejik gatnaşygy bolan durnukly refraktiw we ýokary hilli örtük görnüşli aýna monjuklaryny dogry saýlaň.Olary boýagyň içinde deň derejede garyşdyryň we ýerine ýetirilende garyşyk görnüşli aýna monjuklaryny paýlaň, täze we köne bellikleriň hemişe ýokary şöhlelenmegini üpjün eder.

  4. Çalt guradyň

  Ingerine ýetirilende boýagy temperatura, çyglylyga we ýoluň ýagdaýyna görä öndürmek üçin dürli formuladan peýdalanyň, çalt guratmagyň tizligini we belligiň antifolýasiýa häsiýetini üpjün ediň.

  5. Durnuklyk

  Ajaýyp ýagtylyk we ýylylyk durnuklylygy çig mal gatnaşygy saýlaň, ultramelewşe çydamly goşundylary goşuň, güýçli güneşiň aşagynda-da uzak wagtlap işleýän reňkine we ýalpyldawuklygyna göz ýetiriň.

  6. Saçyň dökülmegine garşy

  Bellikleriň saçyny döwmegi, içerki we daşary ýurtlarda material bellemekde tehniki mesele.Uzak möhletli gözleglerden soň we ýokary temperatura garşylykly lipid materialyny we funksional doldurgyjy goşmak arkaly kompaniýamyz ýerine ýetirilende saçyň ýarylmagy meselesini doly çözdi.

  In Engineeringenerçilik işi

  详情页_07
  foreign projects
  photobank (1)

  aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň