• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png
 • Bazardaky ýol bellik maşynlary dürli önümçilik dizaýn ýagdaýlary sebäpli tapawutlanýar ýa-da dürli gurluşyklarda ulanylýar.

  Dürli önümçilik dizaýn ýagdaýlary sebäpli ýa-da dürli gurluşyk desgalaryna we bazardaky dürli çig mallara ulanylýan gurluş hem dürli-dürli.Generalöne, umuman aýdanyňda, ýol bellik enjamynda hereketlendiriji, howa kompressory, boýag (ereýän material) çelek, marki bolmaly ...
  Koprak oka
 • How are road marking machines classified?

  Roadol bellik maşynlary nähili toparlara bölünýär?

  Iki komponentli ýol bellik enjamy: Iki komponentli bellik, soňky ýyllarda ýüze çykan ýokary derejeli bellikdir.Temperaturanyň peselmegi ýa-da çözüji (suw esasly) üýtgemegi ýaly fiziki guratma usullary bilen emele gelýän gyzgyn eriş belliklerinden we adaty temperatura belliklerinden tapawutlylykda, örtük filmi ...
  Koprak oka
 • What is the difference between hot melt wire paint and cold paint wire paint

  Gyzgyn eredilen sim boýag bilen sowuk boýag sim boýagynyň arasynda näme tapawut bar?

  Trafficol gatnawy aşakdakylara bölünýär: gyzgyn ereýän markirleýji boýag, otagyň temperaturasy sowuk reňk belligi boýagy, reňkli ýer süýşýän ýol belligi, yrgyldy meýdançasyna garşy yşyklandyryş ýoly we prefabrik ýol belligi, gyzgyn ereýän bellik boýagy häzirki wagtda ýurduň ýol hereketinde giňden ulanylýar. .A ...
  Koprak oka
 • Road marking – key points of hot melt coating construction

  Markol belligi - gyzgyn ereýän örtük gurluşynyň esasy nokatlary

  Gyzgyn ereýän ýol belligi boýagy, gyzgyn ereýän boýagy çalt guratmak üçin sintetiki çybygyň termoplastikasyny ulanýar we bellikleri we ýoly berk ýapmak üçin sintetiki çybygyň gyzgyn ereýän häsiýetini ulanýar.Gyzgyn ereýän şöhlelendiriji ýol bellik örtükleri, adatça termodan durýar ...
  Koprak oka
 • Highway marking solution

  Awtoulag ýollaryny bellemek çözgüdi

  Çalt ýoluň gaty çyzygy: tizlikli ulagdaky ulaglar yzygiderli hereket edýändigi sebäpli, gaty çyzyk az tigirlenýär we tigirler tarapyndan geýilýär we markirlemegiň şöhlelendiriji ýerine ýetirilişine bolan talaplar has ýokarydyr.Iki komponentli şöhlelendiriji örtük bu talaby kanagatlandyryp biler we ýokary derejeli ...
  Koprak oka
 • Construction method of hot melt marking paint

  Gyzgyn ereýän bellik reňkiniň gurluşyk usuly

  Birinjiden, gurluşyk tertibi Adaty ýagdaýlarda esasy liniýanyň gurluşygy bir günde 800-1000 m2 bellik liniýasyny, ýol görkezijisi günde 400-600 m2, ýol görkeziji ok bolsa günde 60-a ýetip biler.Ikinjiden, gurluşyk usuly Bellik çyzygy co ...
  Koprak oka
 • Black Lives Matter Plaza is now permanently installed in DC

  “Black Lives Matter Plaza” indi DC-de hemişelik oturdyldy

  “Gara halkyň ykbaly ykbal” meýdanyny düzýän goýy sary harplar, Waşington şäheriniň şäher landşaftynyň hemişelik bölegi.Bu hemişelik gurnama, Ak tamyň öňündäki 16-njy köçäniň iki bölegini öz içine alýar we “...
  Koprak oka
 • Airport line marking coating market size and growth (2021-2028) | Top companies – 3M, Swarco, Hempel, Lanino, Roadsky,

  Örtük bazarynyň ululygyny we ösüşini görkezýän howa menzili liniýasy (2021-2028) |Iň ýokary kompaniýalar - 3M, Swarco, Hempel, Lanino, Roadsky,

  Nýu Jersi, ABŞ - “Verified Market Research®” tarapyndan ýaňy-ýakynda berlen “Esasy gatnaşyjylar, görnüşleri, amaly programmalary we 2028-nji ýyla çenli howa menziliniň çyzgy örtükleriniň bazary baradaky hasabaty” hasabaty geografiki landşaft we senagat masştabyny giňişleýin öz içine alýar.Takmynan girdeji ...
  Koprak oka
 • What are the quality requirements of Thermoplastic Road Marking Paint

  Termoplastiki ýol bellik boýagynyň hil talaplary haýsylar

  Termoplastiki ýol bellik boýagy birnäçe pigment, az mukdarda doldurgyç we gaty goşundy bilen garylýar.5 minut garylandan soň, rezin, plastifikator, suwuk goşundy goşup, 5 minut garyşdyryp, beýleki doldurgyçlary 5 minut goşup, gaplamany boşadandan soň ...
  Koprak oka
 • Hot melt marking paint Formulation

  Gyzgyn ereýän bellikli boýag Formulasy

  Gyzgyn ereýän bellikli reňk ýol bellik formulasy birnäçe pigment, az mukdarda doldurgyç we gaty goşundy bilen garylýar.5 minut garylandan soň, rezin, plastifikator, suwuk goşundy goşup, 5 minut garmaly, soň beýleki doldurgyçlary 5 minut goşup, gaplamany boşatmak üçin ...
  Koprak oka
 • Road traffic marking line type

  Trafficol hereketiniň bellik setiriniň görnüşi

  Trafik belligi, ýoluň üstündäki ulaglara gatnaşyjylara çyzyklar, oklar, sözler, beýiklik bellikleri, ýokarlandyrylan ýol belgileri we çyzgy belgileri bilen ýol görkezijisi, çäklendirmeler, duýduryşlar we ş.m. ýaly ýol hereketiniň maglumatlaryny kesgitlemegi aňladýar.Onuň roly, traffigi dolandyrmak we gönükdirmek, ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Thermoplastic Road Marking Paint

  Termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol belligi boýag ýoly belliklerine kanal geçelgesi, zebra geçelgesi, yrgyldy belligi, gözenegiň çyzygy we diwersiýa çyzygy we ş.m. girýär. ýoluň ortasy we gyrasy, şonuň üçinem ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň