• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

2171

Iki komponentli ýol bellik enjamy: Iki komponentli bellik, soňky ýyllarda ýüze çykan ýokary derejeli bellikdir.Temperaturanyň peselmegi ýa-da çözüji (suw esasly) üýtgemegi ýaly fiziki guradyş usullary bilen emele gelýän gyzgyn ereýän belliklerden we adaty temperatura belliklerinden tapawutlylykda, örtük filmi başgaçarak.Iki komponentli bellik çyzgysy, içerki himiki baglanyşyk arkaly örtük filmini emele getirýän markirleme çyzygynyň täze görnüşidir.Iki komponentli markirlemäni gurmak üçin ulanylýan iki komponentli asfalt bellik maşyny, ulanylýan örtügiň görnüşine we gurluşygyň görnüşine görä tekiz çyzykly görnüşi we ýokary basyşly howasyz pürküji aýlaw örtük gurluşyna bölünip bilner. setir.Gyzgyn ereýän ýol bellik maşynlarynyň üç görnüşi bar: gyzgyn ereýän örtükleriň ösmegi bilen kem-kemden ösdürilýär we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş enjamy.

Gurluşyk, ereýän materialdan markirleme çenli her baglanyşygyň gurluşyk funksiýalaryny tamamlamak üçin birnäçe enjamlar toplumyny talap edýär.Enjamlaryň bu toplumy, adatça, gyzgyn ereýän çäýnekden, ýol bellik maşynyndan (zebra çyzygynyň üstki bellik maşynyny goşmak bilen), ýoldan öňki bellik enjamyndan we başlangyç enjamdan ybaratdyr.Elbetde, ulanyjylar öz ykdysady güýjüne, in engineeringenerçilik göwrümine we hünär derejesine görä dürli modelleriň, bahalaryň we funksiýalaryň enjam konfigurasiýalaryny saýlap bilerler.Konfigurasiýadaky gyzgyn ereýän ýol bellik maşynyny üç görnüşe bölmek bolar: dürli eriş usullaryna laýyklykda gyzgyn ereýän ekstraziýa görnüşi we gyzgyn ereýän ekstruziýa görnüşi.Adaty temperatura ýol belligi maşyny: adaty temperatura belligi iň uzyn taryh bilen adaty bellikleriň bir görnüşidir, markirlemegiň bu görnüşi adatça adaty temperatura ýol bellik enjamy bilen tamamlanyp bilner.Adaty temperatura ýol bellik maşynyny iki görnüşe bölmek bolar: ýokary basyşsyz howa görnüşi we dürli bellik usullaryna görä pes basyşly howa kömegi;Üç görnüşi (umumylaşdyrylan otag temperaturasynyň ýol bellikleýiş enjamy iki komponentli görnüşi, esasanam iki komponentli pürküji görnüşini hem öz içine alýar, adaty otag temperaturasynyň boýagy we iki komponentli boýag pürkmek funksiýasy bilen giň spektrli ýol belligi.)


Iş wagty: 17-2022-nji fewral

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň