• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Dürli önümçilik dizaýn ýagdaýlary sebäpli ýa-da dürli gurluşyk desgalaryna we bazardaky dürli çig mallara ulanylýan gurluş hem dürli-dürli.Generalöne, umuman aýdanyňda, ýol bellik maşynynda hereketlendiriji, howa kompressory, boýag (ereýän material) çelek, bellik çelegi (pürküji ýarag), ýol görkeziji çybyk, gözegçilik ediji we beýleki enjamlar we dürli güýç bilen işleýän hereketlendiriji bolmaly. göterijiler zerur bolanda düzülmelidir.Differenterde dürli çäklendirmeleri, görkezmeleri we duýduryşlary çekýän ýol gurluşyk enjamy.Adatça ýollarda, awtoulag duralgalarynda, meýdançalarda we uçuş-gonuş zolaklarynda giňden ulanylýar.Aşakda ýol bellik maşynynyň funksional aýratynlyklary we klassifikasiýasy barada gysgaça maglumat berilýär:

Dwigatel: Bellik maşynlarynyň köpüsi hereketlendirijini güýç hökmünde ulanýarlar we güýji 2, 5HP-den 20HP-e çenli.Dwigateli saýlamak, adaty uly kärhana tarapyndan öndürilmelidir, durnukly öndürijiligi we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak aňsat, ähli enjamyň işleýşini diýen ýaly kesgitleýär;

Howa kompressory: Püskürmek üçin (gidrawliki pürkmek däl-de) howa bil baglaýan ýol bellik maşynlary üçin, bu hem tutuş enjamyň işleýşine täsir edýän esasy komponentdir.Dwigatelde bolşy ýaly, belli marka howa kompressory bilen önüm satyn almagy göz öňünde tutmaly.

Çelek: Iki esasy funksiýa bar: biri boýag saklamak.Bu nukdaýnazardan, kuwwatynyň ululygy doldurgyçlaryň sanyna we işiň gidişine täsir eder.Ikinjisi, barreldäki basyş gämisine howa kompressory tarapyndan basyş edilýär we markirleme işiniň hereketlendiriji güýjine öwrülýän basyşly “howa tankyna” öwrülýär.Şonuň üçin ulanyjylar onuň möhürlenmegine, howpsuzlygyna we poslama garşylygyny göz öňünde tutmalydyrlar.Gowy çelekler poslamaýan polatdan ýasalýar.

Geçirilen gözlegler asfalt ýollaryň köpüsinde resmi taýdan ulag açylmazdan ozal çatryklaryň bardygyny görkezýär.Haýsy çatryklara garamazdan, bularyň hemmesi diňe ýerli daşky gurşaw we howa şertleri bilen çäklenmän, asfalt materiallary bilen baglanyşykly temperaturanyň üýtgemeginden döreýär.Aýratynlyklary asfalt gurluşynyň birleşdirilen dizaýny bilen berk baglanyşyklydyr.Daşarky temperatura peselende, asfalt materialy kem-kemden gatylaşýar we kiçelip başlaýar.Gysgalmagy netijesinde dörän dartyş güýji asfalt materialynyň dartyş güýjünden ýokary bolsa, asfalt asma ýol ýarylýar.Asfalt gurluşynyň çäkli giňligi we asfalt gurluşynyň kiçi özara çäklendirilmegi sebäpli termiki gysyş ýaryklary esasan gapdaldyr.Has inçe asfalt örtük üçin esasy gatlak has uly temperatura tapawudyna täsir edýär we esasy gatlagyň asfalt gatlagyna garşylyk pursaty hem has uludyr, bu bolsa uçuň golaýyndaky dartyş stresini bölekleýin öçürýär we şeýlelik bilen stresiň intensiwligini peseldýär. döwük.Esasy gatlagyň we ýerüsti gatlagyň aşaky dartyş stresleri kem-kemden ýokarlanýar, şonuň üçin käbir şertlerde ýarym asfalt gatlagynyň aşagyndaky çatryk bilen deňeşdirilende ýarylar we galyňlyga çenli ýokarlanar. üst gatlagyna aralaşdy.Esasy gatlak ýarylanda, ujundaky stres konsentrasiýa ýokarda agzalan çatryklaryň giňelmegini güýçlendirer.Asfalt gatlagy galyň bolanda, esasy gatlakdaky temperatura tapawudy az bolýar we esasy gatlagyň ters gatlakdaky sürtülme garşylygy asfalt üst gatlagynyň ýarylýan ujunda ýüze çykýan dartyş stresiniň ýokarlanmagyny ödemek üçin ýeterlik däl. esasy temperaturanyň peselmegine çenli.Ujundaky stres intensiwligi ýokarlanýar.

pic


Iş wagty: 17-2022-nji mart

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň