• products_banner
 • Cold Solvent Road Marking Paint

  Sowuk çözüji ýol bellik boýagy

  Sowuk çözüji ýol bellik örtükleri, adatça akril rezin, alkid rezin we poliester rezin ýaly termoplaziki rezinlerden öndürilýär.Şolaryň arasynda ýokary polimer akril rezine esaslanýan markirleme boýagy dünýäde iň köp ulanylýan sowuk çözüji ýol belligi boýagydyr. Sowuk çözüji ýol belligi boýagymyz, esasy material hökmünde üýtgedilen akril rezin bilen taýýarlanan ýol belligi.Onuň bilen çig mal hökmünde bellik edilmegi gaty reňkli filmiň, çalt sürmegiň we rezisiň ...
 • Tow-Component Road Marking Paint

  Tow-komponentli ýol bellik boýagy

  Iki komponentli material häzirki wagtda dünýädäki iň oňat asma materialdyr Bu material esasan poli metil met akrilatdyr (PMMA), howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak, çalt bejermek , berk ýapyşmak , berklik we çydamlylyk ýönekeý gurluşyk we ş.m. Mundan başga-da, onuň berkligi gowy kislota we aşgar garşylygy , garramaga garşylyk , UV garşylygy we howa garşylygy güýçlidir.
 • Convex White Yellow Thermoplastic Road Marking Paint

  Konweks ak sary termoplastiki ýol bellik boýagy

  Konweks titreýän termoplastiki ýol bellik boýagy termoplastiki nebit rezininden, ýokary hilli pigmentlerden we goşundylardan ýasalýar.Çyzyk bellemek üçin ulanyp, termoplastiki ýol bellikli boýag çalt guratmagyň, aňsat gurluşygyň, ýagtylygyň gowy şöhlelenmeginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklaryna eýedir.

  Termoplastiki ýol bellik boýagynyň dürli standartlaryny öndürip bileris, mysal üçin Hytaý standarty (JT / T280-2004 we GB16311-2009), BS standarty, AASHTO standarty we ş.m. Mazmuny we çig maly dürli standartlar bilen tapawutlanýar.Mundan başga-da, müşderileriň standart däl özleşdirmesine görä öndürip bileris.

 • AASHTO 249 Standard Thermoplastic Road Marking Paint

  AASHTO 249 Standart termoplastiki ýol bellik boýagy

  Gyzgyn eritme örtügi aýna monjuk primerini we nebit rezini gyzgyn erit örtügini kabul edýär.Örtügi gyzgyn ereýän maşynda gyzdyryň, 18 ° C bilen 220 ° C aralygynda ereýän temperaturany dolandyryň we örtülmezden 10 minut töweregi doly garmaly.Dizaýn çyzgysynda görkezilen pozisiýa we şekile görä pozisiýany belläň we ölçäň, soňra markeri bellik etmek ýolunda ulanyň.Gyzgyn eritme örtügi diňe primer guradylandan soň ulanylyp bilner.Gijeki kesgitlemäni ýokarlandyrmak üçin şöhlelenýän aýna monjuklar ýaýrady.

 • AASHTO Standard Glass Beads

  AASHTO standart aýna monjuklary

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

 • BS6008 Standard Glass Baeds

  BS6008 standart aýna düşekleri

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

 • Primer

  Primer

  Primer

 • PE

  PE

  parafin mumy

 • Titanium Dioxide

  Titan dioksidi

  Rutile TiO2 pigmenti sirkoniýa we alýumin bilen organiki däl görnüşde örtülendir we üstünde ýörite organiki bezeg serişdesi bilen üýtgedilýär.Ajaýyp aklyk, dispersiýa, gidrofil we lipofilika bilen köp funksiýaly we umumy maksatly rutile TiO2 pigmentiniň bir görnüşi hökmünde, örtük, plastmassa, syýa we kagyz ýaly köp ugurlara ulanylyp bilner.

 • C9 Petroleum Resin

  C9 Nebit rezini

  Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin ýörite bolan C9 nebit rezininden birini öndürýäris.Termoplastiki ýol bellikli boýagyň berkligini, berkligini we ýelmeşmegini güýçlendirip, tekiz ýüz emele getirip biler.Goşundylar goşmak bilen dört möwsümde C5 nebit rezinleri hemişe durnukly ýagdaýda.

 • C5 Petroleum Resin

  C5 Nebit rezini

  Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin ýörite bolan C5 nebit rezinlerinden birini öndürýäris.Termoplastiki ýol bellikli boýagyň berkligini, berkligini we ýelmeşmegini güýçlendirip, tekiz ýüz emele getirip biler.Goşundylar goşmak bilen dört möwsümde C5 nebit rezinleri hemişe durnukly ýagdaýda.

 • Hand-Push Thermoplastic Road Marking Machine

  El-itek termoplastiki ýol bellik enjamy

  El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.

  Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň