• products_banner
 • Hand-Push Thermoplastic Road Marking Machine

  El-itek termoplastiki ýol bellik enjamy

  El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.

  Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.
 • Vibrating Road Marking Machine

  Wibrasiýa ýol bellik maşyny

  1.Marking Hoppers ýörite garyndydan ýasalýar
  2. Iki tutawaç Marking Hopper üçin niýetlenendir
  3.Adustable Handle we Carbide Toll deň däl ýolda işlemäge kömek edýär
  4. Specialörite rezin tigirler has netijeli we durnukly işlemäge kömek edýär
  5. Iki gatly temperaturany goramagyň gurluşy reňkli tank

 • Road Marking Shoe

  Markol belgisi aýakgap

  Ölçegi: 5cm / 10cm / 15cm / 20cm / 30cm / 40cm / 45cm

 • Hot Melt Integrated Hand Push Road Marking Machine

  Gyzgyn eredilen integrirlenen el basma ýoly bellik enjamy

  Gyzgyn eredilen integrirlenen el basma ýoly bellik enjamy

  El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.
  Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.
   
 • Self-Propelled Thermoplastic Road Marking Machine

  Özbaşdak hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy

  Öz-özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.

 • Double-Cylinder Thermoplastic Preheater

  Iki silindrli termoplastiki gyzdyryjy

  Nebit we gaz goşa silindrli termoplastiki gyzdyryjy, gaz bilen işleýän termoplastiki gyzdyryjy esasynda kämilleşdirilýär.Enjam, esasanam dizel ýangyç hökmünde ulanylanda, çalt ereýän tizlige we ýokary netijelilige eýe bolan ýörite nebit we gaz goşa maksatly peç kabul edýär.Amatly, ýangyç guýmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok;uzakdaky daglyk ýerlerde we platoda ýerleşýän ýerlerde howadaky kislorodyň mukdary pes, dizel suwuklandyrylan gazdan has amatlydygy sebäpli, termoplastiki ýyladyjynyň täze nesli hökmünde gurluşyk çykdajylaryny azaltmak gurluşyk toparynyň ilkinji kararydyr.

 • Road Cleaning and Blowing Machine for Thermoplastic Road Marking Removal

  Termoplastiki ýol belliklerini aýyrmak üçin ýoly arassalaýjy we üfleýän maşyn

  Arassalaýjy maşyn diňe bir ýoluň üstündäki tozany, palçyk we sement galyndylaryny doly aýryp bilmän, gurluşygyň hilini hem ýokarlandyryp biler.Öçürýän maşyn, arassalanandan soň asfalt daşlaryny, hapalary we ýüzýän tozany aýyrmak üçin ulanylýar.Cleanol arassalaýjy we üflenýän maşyn, ýol belligi gurluşygynda zerur kömekçi enjamlaryň biridir.

 • Thermoplastic Road Marking Paint Remover Machine

  Termoplastiki ýol bellik boýag aýyryjy maşyn

  Termoplastiki ýol belligi boýag aýyryjy maşyn, termoplastiki boýag bellemezden ozal köne çyzyklary aýyrmak we arassalamak üçin ulanylýar.

  Motor, ýylmaýjy kelläni çalt aýlanmaga iterýär.Öýjükli kelle merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen konweksiň üst meýdanyny ýok edýär we bellik çyzyklaryny arassalaýar.
  Enjamda ajaýyp aýyrmak effekti, çalt aýyrmak tizligi we örän ýönekeý işlemek we tehniki hyzmat etmek mümkinçilikleri bar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň