• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Özbaşdak hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy

Gysga düşündiriş:


 • Ady:Özbaşdak hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy
 • Model:ZH-ZT150
 • Ölçegi:1250 × 800 × 940mm
 • Agramy:100kg
 • Gyjyndyryjy ýol:El bilen garyşdyrmak
 • Bellik tizligi:1 ~ 1.5Km / sag
 • Aşakdaky material:3 mm gazanly tabak
 • Atingyladyjy peç:Bir sütünli ot kellesi
 • Eremegiň tizligi:Preheater gaýnadyň
 • Tankyň kuwwaty:100kg
 • Aýna monjuk gutusynyň kuwwaty:20kg
 • Aýradyjy:Rolik ýaýradyjy
 • Pol pyçagy atingüzýän:karbid pollary
 • Atingyladyş usuly Nebit:suwuklandyrylan gaz bilen ýyladyş we izolýasiýa
 • Galyňlygy bellemek:1,2 ~ 2,5 mm
 • Bellik giňligi:50/80/100/1/125/150/0/250/300/350/400/450/500mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Öz-özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.
  111
  112
  photobank

  Aýratynlyklary

  1.Marking Hoppers ýörite garyndydan ýasalýar

  2. Iki tutawaç Marking Hopper üçin niýetlenendir

  3.Adustable Handle we Carbide Toll deň däl ýolda işlemäge kömek edýär

  4. Specialörite rezin tigirler has netijeli we durnukly işlemäge kömek edýär

  5. Iki gatly temperaturany goramagyň gurluşy reňkli tank

  6.Awtomatiki / özi hereket edýän termoplastiki ýol belligi

  Parametrler

  Ady Özbaşdak hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy
  Model ZH-ZT150
  Ölçegi 1250 × 800 × 940mm
  Agramy 100kg
  Garyşyk ýol El bilen garyşdyrmak
  Bellik tizligi 1 ~ 1.5Km / sag
  Aşakdaky material 3 mm gazanly tabak
  Peç gyzdyrmak Bir sütünli ot kellesi
  Eremegiň tizligi Preheater gaýnadyň
  Tank kuwwaty 100kg
  Aýna monjuk gutusynyň kuwwaty 20kg
  Readaýradyjy Rolik ýaýradyjy
  Pol pyçagy Carüzýän karbid pol pyçaklary
  Atingyladyş usuly Nebit suwuklandyrylan gaz bilen ýyladyş we izolýasiýa
  Galyňlygy bellemek 1,2 ~ 2,5 mm
  Belgi giňligi 50/80/100/1/125/150/0/250/300/350/400/450/500mm

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)
  photobank (1)

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň