• products_banner
 • Convex White Yellow Thermoplastic Road Marking Paint

  Konweks ak sary termoplastiki ýol bellik boýagy

  Konweks titreýän termoplastiki ýol bellik boýagy termoplastiki nebit rezininden, ýokary hilli pigmentlerden we goşundylardan ýasalýar.Çyzyk bellemek üçin ulanyp, termoplastiki ýol bellikli boýag çalt guratmagyň, aňsat gurluşygyň, ýagtylygyň gowy şöhlelenmeginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklaryna eýedir.

  Hytaý standarty (JT / T280-2004 we GB16311-2009), BS standarty, AASHTO standarty we ş.m. termoplastiki ýol bellik boýagynyň dürli standartlaryny öndürip bileris. Mazmuny we çig maly dürli standartlar bilen tapawutlanýar.Mundan başga-da, müşderileriň standart däl özleşdirmesine görä öndürip bileris.

 • AASHTO 249 Standard Thermoplastic Road Marking Paint

  AASHTO 249 Standart termoplastiki ýol bellik boýagy

  Gyzgyn eritme örtügi aýna monjuk primerini we nebit rezini gyzgyn erit örtügini kabul edýär.Örtügi gyzgyn ereýän maşynda gyzdyryň, 18 ° C bilen 220 ° C aralygynda ereýän temperaturany dolandyryň we örtülmezden 10 minut töweregi doly garmaly.Dizaýn çyzgysynda görkezilen pozisiýa we şekile görä pozisiýany belläň we ölçäň, soňra markeri bellik etmek ýolunda ulanyň.Gyzgyn eritme örtügi diňe primer guradylandan soň ulanylyp bilner.Gijeki kesgitlemäni ýokarlandyrmak üçin şöhlelenýän aýna monjuklar ýaýrady.

 • BS 6008 Standard Thermoplastic Road Marking Paint

  BS 6008 Termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol bellik boýagy rezinden, EVA, PE mumyndan, doldurgyç materiallaryndan, adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan aýna monjukdan ybaratdyr, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagyň ýoluň ýüzüne örtülmegi gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, berk garşylygy we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagynda aýna mikro monjuklary sepmek, oňat şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegine görä dürli reňk berip bileris.

 • Custom Color Thermoplastic Road Marking Paint

  Colorörite reňk termoplastiki ýol bellik boýagy

  Gyzgyn ereýän şöhlelendiriji bellik örtügi, esasan, 2-nji synpdan ýokary awtoulag ýoly we awtoulag ýoly üçin ulanylýar, bu örtük ulgamynyň bellik örtüginiň galyňlygy (1,0 ~ 2,5 mm), şöhlelendiriji aýna monjuklary bilen garylan örtük we bellik gurluşygynda ýer sepildi. şöhlelendiriji aýna monjuklary.Bu görnüşli bellik liniýasynyň ýerine ýetirilişine gijäňiz rahat bolsun, hyzmat ediş möhleti has uzyn, ýol akymynyň çaklamalarynyň uly awtoulag ýolunyň gurluşyna bagly isleg, her dürli ýol bellik liniýasynyň örtügine, kiçi we örtügiň hiline we karar beriň, adatça (2 ~ 3) ýetip bilersiňiz.Gyzgyn eriş örtüginiň gurluşygy üçin ýörite ýyladyş enjamlary gerek.Ikinji gezek gaýtalanmagyň köne setirine has galyňlygy ýok etmek üçin köne örtük ulanylyp bilner.

 • JTT280-2004 Chinese Standard Thermoplastic Road Marking Paint

  JTT280-2004 Hytaý standart termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol bellikli boýag, esasan, 2-den gowrak derejeli ýol we awtoulag ýoly üçin ulanylýar. Bu örtükden ýasalan çyzyklaryň galyňlygy (1,0 ~ 2,5) mm, şöhlelendiriji aýna monjuklary bilen garylan boýag we gurluşykda şöhlelendiriji aýna monjuklaryny ýaýyň üstü.Bu bellik setiriniň gijeki şöhlelendiriji ýerine ýetirijiligi, uzak ömri, adatça 2 ~ 3 ýyla çenli.

  Termoplastiki ýol bellikli boýag, gurluşyklarda ýörite gyzdyryjy enjam gerek.Köne bellik çyzyklarynyň ikinji gezek gaýtadan bellik edilmeginde ilki bilen galyň köne bellik setirini ýok etmeli.

 • Vietnam Customized Thermoplastic Road Marking Paint

  Wýetnam ýöriteleşdirilen termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol bellik boýagynyň dürli standartlaryny öndürip bileris, mysal üçin Hytaý standarty (JT / T280-04 we GB16311-09), BS standarty, AASHTO standarty we ş.m.Mazmuny we çig mal dürli standartlar bilen tapawutlanýar.Mundan başga-da, müşderileriň standart däl özleşdirmesine görä öndürip bileris.

 • Philippines Customized Thermoplastic Road Marking Paint

  Filippinler ýöriteleşdirilen termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki şöhlelendiriji ýol belligi boýagy termoplastiki nebit rezininden, ýokary hilli pigmentlerden we goşundylardan ýasalýar.Çyzyk bellemek üçin ulanyp, termoplastiki ýol bellikli boýag çalt guratmagyň, aňsat gurluşygyň, ýagtylygyň gowy şöhlelenmeginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • Normal White Yellow Thermoplastic Road Marking Paint

  Adaty ak sary termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol bellik boýagy rezinden, EVA, PE mumyndan, doldurgyç materiallaryndan, adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan aýna monjukdan ybaratdyr, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagyň ýoluň ýüzüne örtülmegi gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, berk garşylygy we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagynda aýna mikro monjuklary sepmek, oňat şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegine görä dürli reňk berip bileris.

  Aýna mikro monjuklaryň jemgyýetçilik isleginiň artmagy, önümçiligiň ýokarlanmagy we has arzan bahadan we standartlaşdyrylan hil bilen öndürijini köp ulanyşymyza görä ykdysady güýji bilen öndürijini saýlaýarys we ýolda ulanylýan gülli aýna mikro monjuklary sazlaýarys. standartlaşdyrylan hil talaplaryna laýyklykda çyzyk bellikleri. Üç aýratynlyk: termoplastiki çyzyk bellemek üçin ýer ýüzüne sepýän monjuklar, adaty temperatura çyzyklary üçin ýüzügi sepýän monjuklar, suw esasly çyzyklar üçin monjuklar sepilýär. Biz ýeterlik üpjün edip bileris Elmydama bir stockada.

 • AASHTO 249 Standard Thermoplastic Road Marking Paint

  AASHTO 249 Standart termoplastiki ýol bellik boýagy

  Termoplastiki ýol bellik boýagy Giriş: Termoplastiki şöhlelendiriji ýol bellik boýagy termoplastiki nebit rezininden, ýokary hilli pigmentlerden we goşundylardan ýasalýar.Çyzyk bellemek üçin ulanyp, termoplastiki ýol bellikli boýag çalt guratmagyň, aňsat gurluşygyň, ýagtylygyň gowy şöhlelenmeginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklaryna eýedir.Programma: Asfaltda ýa-da beton ýolda uzak wagtlap bellik etmek üçin ulanylyp bilner.Tehniki maglumatlar: Termoplastiki roanyň dürli standartlaryny öndürip bileris ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň